Gyermeknevelési támogatás (GYET)

foallasuanyaGyermeknevelési támogatás (GYET)

A gyermeknevelési támogatás nem más, mint a főállású anyaság. Írásunkban összefoglaljuk a GYET-re való jogosultság alapvető szabályait és a következő hónapban megjelenő írásunkban pedig bemutatjuk, hogy milyen feltételekkel, milyen adóterhek mellett vállalkozhat a GYET-en lévő anyuka.

Gyermeknevelési támogatásra a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár. Megszűnik a jogosultság akkor is, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét.

A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy 2014. január 1-ét követően is kereső tevékenységet heti 30 órát meg nem haladóan folytathat. Kivétel ha a munkavégzés a jogosult otthonában történik, mert ekkor időkorlátozás nélkül végezheti munkáját. A jogosultságot nem érinti a gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben történő elhelyezése, vagyis főállású anyaság mellett a gyermek járhat óvodába, iskolába.

A gyermeknevelési támogatás havi összege – függetlenül a gyermekek számától – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2014-ben 28.500 Ft), töredék hónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Az ellátás összegéből 10% nyugdíjjárulék kerül levonásra. Így az ellátás nettó összege egy hónapban 25.650 Ft.

Nem jár gyermeknevelési támogatás annak a személynek, aki

* olyan gyermek után igényli a gyermeknevelési támogatást, akit a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el

* előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti

* a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a gyermekgondozási segélyt és gyermeknevelési támogatást, az ezek folyósítása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá a járási hivatal által a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére megállapított ápolási díjat.

GYET igénylése:

A gyermeknevelési támogatás iránti igényt a Magyar Államkincstárnak az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei igazgatóságnak kell eljuttatni. A Magyar Államkincstár fogja folyósítani az ellátás összegét. Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.

Amennyiben az ellátás folyósítása alatt az ellátásra való jogosultságot befolyásoló változás áll be a jogosult életében, akkor erről 15napon belül tájékoztatni kell a folyósító szervet az alábbiak szerint:

A gyermeknevelési támogatás folyósításának, szüneteltetésének időtartama alatt 15 napon belül, írásban a folyósító szerv részére jelenteni kell:
* ha az ellátásra jogosult a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 27. §. (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül,
* az ellátásra jogosult előzetes letartóztatásba vételét, illetve szabadságvesztés büntetésének megkezdését,
* az ellátásra jogosult három hónapot meghaladó, egybefüggő külföldi tartózkodásának tényét;
* az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását,
* a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történő kikerülését, továbbá ha a háztartásba a 3. életévét még be nem töltött kiskorú kerül,
* ha a gyermeknevelési támogatásra jogosult személy kereső tevékenységet folytat, kivéve, ha az a heti 30 órát nem haladja meg, illetve ha a keresőtevékenységet az otthonában folytatja,
* az EGT tagállamban történő munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység folytatásának tényét.

Az ellátás folyósítását érintő változások bejelentésének elmulasztása az ebből származó jogalap nélküli kifizetés összegének visszafizetését vonja maga után!
Kövesse nyomon következő írásunkat, hogy megtudja, miként is vállalkozhat egy főállású anya!

payrolllogoPayroll Consulting Könyvelő és Tanácsadó Iroda

www.payroll-consulting.hu
2085 Pilisvörösvár, Iskola u. 33.
+36 20 3 710 428